Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

2004-06-17
Ikona statystyk

Rada Naukowa IHAR

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jej działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Regulamin Rady Naukowej IHAR z 20 grudnia 2005 r., tekst jednolity z 06 marca 2006 r.

 

Sekretarz Rady Naukowej IHAR
mgr Elżbieta Kruszyńska
e-mail:
e.kruszynska@ihar.edu.pl

Rada Naukowa
Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
na kadencję XV 2008 – 2012

po ukonstytuowaniu się na posiedzeniu w dniu 15 lipca 2008r.

 

 

Tytuł, imię

Nazwisko, specjalność

miejsce pracy

Przewodnicząca Rady Naukowej

1.Prof. dr hab. BARTKOWIAK-BRODAIHAR Oddz w Poznaniu
 Iwonaagrotechnika: genetyka i hodowlaZakład Genetyki i Hodowli Roślin Oleistych
  roślin; rośliny oleiste 

Zastępcy Przewodniczącej

2.Prof. dr habKCZMAREKUniwesytet Przyrodniczy, Wrocław
 Janagrotechnika: genetyka i hodowlaWydz. Rolniczy
  roślin, nasiennictwoKatedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa
3.Prof. dr hab..ZIMNOCH-GUZOWSKAIHAR Oddz w Młochowie
 Ewaagronomia: genetyka i hodowlaZakład Genetyki i Materiałow Wyjściowych
  roślin, ochrona roślinZiemniaka
4.Prof. dr hab..ZIMNYIHAR Radzików
 Januszagronomia, biotechnologia roślinZakład Biotechnologii i Cytygenetyki Roślin

Komisja ds.. naukowych 

 Prof. Dr hab.KACZMAREK, przewodniczącyUniwesytet Przyrodniczy, Wrocław
 Janagrotechnika: genetyka, hodowlaWydz. Rolniczy
  roślin, nasiennictwoKatedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa
5.Prof. Dr hab..ADAMCZYKHodowla Roślin Smolice Sp.z.o.o.
 Józefagronomia; genetyka hodowlaGrupa IHAR SMOLICE
  roślin; kukurydzaDział Hodowli Kukurydzy
6.Doc. dr hab.MARCZEWSKIIHAR Oddz. Młochów 
 Waldemaragronomia; biochemia, biologia Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych
  molekularnaZiemniaka, Pracownia Biotechnologii
7.Prof. dr hab.NIEMIROWICZ-SZCZYTTSGGW  Warszawa 
 Katarzynaogrodnictwo; genetyka, hodowlaWydz. Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
  i biotechnologia roślinKatedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii
   Roślin
8.Doc. dr hab.ORCZYKIHAR Radzików 
 Wacławbiologia; agronomia; inżynieria Zakład nżynierii Komórkowej i Transformacji
  genetyczna, kultury tkankowe,  
  mieszańce somatyczne 

Komisja rozwoju kadry naukowej

9.Prof. dr hab. NADOLSKA-ORCZYKHAR Radzików
 Anna przewodniczącaZakład Inżynierii Komórkowej i Transformacji 
  biologia; agronomia; inżynieriaPracownia Transformacji Genetycznej
   genetyczna, kultury tkankowe 
10.Doc. dr hab. CEGIELSKA-TARASIHAR Oddz. w Poznaniu
 Teresaagronomia; genetyka i hodowlaZakład Genetyki i Hodowli Roślin Oleistych
  roślin, kultury tkankowePracownia Kultur Tkankowych
11.Prof. dr hab.KOSTIWIHAR Bonin 
 Michałagrotechnika; agrotechnika ochronyZakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka
  roślin, ochrona roślin 
12.Prof. dr hab.MĄDRYSGGW  Warszawa
 Wiesławagronomia; matematyka; biometria,Wydz. Rolnictwa i Biologii, 
  doświadczalnictwo rolniczeKatedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
13.Prof. dr hab.SZWEYKOWSKA-KULIŃSKAUniwersytet im. Adama Mickiewicza 
 Zofiabiologia; biologia molekularnaPoznań
   Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii

Komisja ekonomiczno-organizacyjna

14.Doc. dr habSTARZYCKI,   przewodniczącyIHAR Oddz. w Poznaniu
 Michałagrotechnika; genetyka i hodowla  Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Oleistych
  roślin, fitopatologia, hodowla odpor-Pracownia Metod Hodowli Odpornościowej
  nościowa 
15.Dr inż. LechBoros,    IHAR Radzików 
  agronomia; rośliny strączkoweZakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa  
16.Prof. dr hab.BRODAUniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 Zbigniewbiologia; genetyka, hodowla i bio-Wydz. Rolniczy, 
  technologia roślin, kultury in vitroKatedra Genetyki i Hodowli Roślin
17.Doc. dr hab.PILCHIHAR Kraków,
 Józefagrotechnika; cytogenetyka, Zakład Roślin Zbożowych
  genetyka i hodowla roślinPracownia Cytogenetyki i Metod Hodowli
18.Prof. dr hab.RYKACZEWSKAIHAR Oddz. w Jadwisinie
 Krystynaagronomia;  fizjologia roślinZakład Agronomii Ziemniaka
   Pracownia Fizjologii Roślin

Komisja skrutacyjna

 Dr inż. LechBOROS,     przewodniczącyIHAR Radzików 
  agronomia; rośliny strączkoweZakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa  
19.Dr inż. PawełCZEMBORIHAR Radzików
  agronomia; fitopatologiaZakład Fitopatologii
   Pracownia Hodowli Odpornościowej
20.Mgr inż. BOGUSZEWSKAIHAR Oddz. w Jadwisinie
 Dominikaochrona środowiskaZakład Agronomii Ziemniaka
   Pracownia Uprawy i Mechanizacji
21.Mgr inż.MAŃKOWSKIIHAR Radzików 
 Dariuszagronomia i agrobizensZakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa
   Pracownia Ekonomiki, Nasiennictwa i Hodowli
   Roślin

Członkowie

22.Prof. dr hab.CZEMBORIHAR Radzików   
 Henryk J.agrotechnika; genetyka Zakład Genetyki i Hodowli Roślin
  i hodowla roślin 
23.Prof. dr hab.FORDOŃSKIUniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 Gabrielagronomia; produkcja roślinnaWydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
   Katedra Diagnostyki i Patofizjologii Roślin 
24.Prof. dr habGACEKCentralny Ośrodek Badania Odmian Roślin
 Edwardagronomia; genetyka i hodowla Uprawnych, Słupia Wielka
   roślin, odmianoznawstwo, 
  doświadczalnictwo rolnicze 
25.Doc. dr hab.GOŚKAIHAR Oddz. w Bydgoszczy
 Mariaagronomia; hodowla roślin, biotech-Z-d Genetyki i Hodowli Roślin Korzeniowych,
  nologia (burak cukrowy)Pracownia Cytogenetyki i Metodyki Hodowli
26.Dr hab. LAUDAŃSKISGGW  Warszawa
 Zbigniewmatematyka; biometria, doświadWydz. Zastosowań Informatyki i Matematyki,
 prof. SGGWczalnictwo rolnicze, statystyka ma-Katedra Biometrii
  tematyczna i doświadczalna 
27.Dr inż.NITAHodowla Roślin Strzelce, Sp. z o.o.
 Zygmuntagronomia; hodowla roślinGrupa IHAR   Strzelce
  (zboża)Dział Hodowli
28.Dr inż. NOWAKIzba Rolnicza Województwa Łódzkiego
 Krzysztof ekonomika rolnictwa; nasiennictwoŁódź;  Centrala Nasienna Sieradz
29.Dr inż. OPOLSKAMazowiecki Ośrodek Doradztwa
 Grażyna technologia żywności;Rolniczego, Warszawa 
  mikrobiologia techniczna 
30.Dr inż.PASZKIEWICZPoznańska Hodowla Roślin
 Zdzisławagronomia; hodowla roślinTulce k/Poznania
31.Dr inż. PAWLAKHodowla Ziemniaka Zamarte Sp.z o.o.
 Andrzejagronomia; hodowla roślin,Grupa IHAR,  Zamarte
  hodowca ziemniaka 
32.Dr Wiesław PODYMAMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  agronomia; genetyka i hodowlaWarszawa
  roślinDepartament Hodowli i Ochrony Roślin
33.Prof. dr habROZBICKISGGW  Warszawa
 Janagronomia; uprawa roślin (pszenicaWydz. Rolnictwa i Biologii; Katedra Agronomii,
  i pszenżyto) Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin
34.Dr inż. SOWAIHAR Radzików
 Sławomiragronomia; biotechnologia roślinZakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin
   Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfiko-
   wanych Organizmów (GMO)
35.Dr hab. JózefSOWIŃSKIUniwersytet Przyrodniczy, Wrocław 
  agronomia; uprawa roślin; uprawa Wydz. Rolniczy, 
  roślin pastewnychKatedra Szczegółowej Uprawy Roślin
36.Czł. koresp. ŚWIĘCICKIInstytut Genetyki Roślin PAN, Poznań
 PAN agrotechnika; genetyka i hodowla 
 Wojciechroślin 
37.Prof. dr hab. ZARZECKAAkademia Podlaska, Siedlce
 Krystynaagronomia; szczegółowa uprawaWydz. Przyrodniczy 
  roślin uprawnychKatedra Szczegółowej Uprawy Roślin
38.Doc. dr hab.ŻUREKIHAR Radzików
 Grzegorzagronomia; genetyka i hodowla roZakład Traw, Roślin Motylkowatych 
  ślin, trawy i rośliny energetycznei Energetycznych 

Podmiot udostępniający:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Informację wytworzył:
Zygmunt Tomaszewski
Informację wprowadził:
Piotr Kaminski
Data wytworzenia:
2004-06-17
Data publikacji:
2004-06-17
Data ostatniej zmiany:
2008-07-18
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-15 13:21:53, zmian dokonał(a): Wojciech Borawski

WCAG 2.0 (Level AA)