Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

Zakład Inżynierii Genetycznej oraz Zakład Genomiki Funkcjonalnej IHAR-PIB

Ikona statystyk

zatrudni na stanowisko: inżynier

Instytucja Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Inżynierii Genetycznej oraz Zakład Genomiki Funkcjonalnej
Miejsce Pracy Radzików k/Błonia, woj. mazowieckie
Data ogłoszenia 25 lutego 2019 r.
Termin składania ofert do czasu wyłonienia kandydata
Kontakt prof. dr hab. Wacław Orczyk, tel. 22 733 46 21, e-mail: w.orczyk@ihar.edu.pl 
prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk, tel. 22 733 46 19, e-mail: a.orczyk@ihar.edu.pl

Wymagania stawiane kandydatowi:

 • Wykształcenie wyższe: magister biologii lub rolnictwa; preferowana specjalizacja biotechnologia lub biologia molekularna roślin
 • Silna motywacja do pracy badawczej; biegłość i precyzja w pracach laboratoryjnych;
 • Znajomość podstawowych technik biologii molekularnej roślin (izolacja DNA, RNA, techniki elektroforetyczne, techniki PCR, RT-PCR, kultury in vitro roślin, klonowanie, analiza baz danych NCBI, projektowanie starterów);
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Umiejętność współpracy w zespole.

Zakres obowiązków:

 • Praca w laboratorium badawczym, fitotronie, szklarni i przy komputerze;
 • Udział w projektach ukierunkowanych na:
  • identyfikację genów cech użytkowych zbóż i analizę ich funkcji,
  • oznaczania białek w ziarniakach zbóż,
  • poznanie mechanizmów molekularnych plonowania i tolerancji na stresy środowiskowe,
  • analizę bioinformatyczną genomów 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • Odpis dyplomu,
 • Referencje od 1-2 osób w tym opinia promotora pracy magisterskiej.

Warunki zatrudnienia

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, poprzedzone 3-miesięcznym okresem próbnym.
 2. Możliwość rozwoju naukowego i awansowania na stanowiska naukowe.
 3. Zorganizowany przez Pracodawcę dowóz do siedziby Instytutu w Radzikowie z Błonia oraz z Warszawy,
 4. Karty MultiSport oraz świadczenia z ZFŚS.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie drogą elektroniczną CV oraz list motywacyjny na adres e-mail wymienione w ogłoszeniu z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IHAR – PIB z siedzibą w  Radzikowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB”, a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest IHAR – PIB, jako potencjalny pracodawca,
 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 1 rok.
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez IHAR – PIB. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 7. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w IHAR – PIB,

Własnoręczny podpis kandydata do pracy

Podmiot udostępniający:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Wojciech Borawski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-02-27
Data ostatniej zmiany:
2019-02-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-29 11:03:27, zmian dokonał(a): Krystyna Żurek

WCAG 2.0 (Level AA)