Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Ikona statystyk

zatrudni na stanowisko: Młodszy Administrator Systemowy (Help Desk) – samodzielny referent

Instytucja Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
Miejsce Pracy Radzików k/Błonia, woj. mazowieckie
Data ogłoszenia 15 kwietnia 2019 r.
Termin składania ofert do czasu wyłonienia kandydata
Kontakt e-mail do zgłaszania ofert: sekretariat@ihar.edu.pl Sekretariat Dyrektora, tel. (22) 725 45 36; 733 45 02

Wymagania stawiane kandydatowi:

 • Wykształcenie wyższe na kierunku informatyka lub pokrewne;
 • Udokumentowane doświadczenie w zakresie administracji serwerami oraz wsparcia użytkowników;
 • Wiedza udokumentowana branżowymi certyfikatami mile widziana (Microsoft Windows Serwer 2008/2012/2016); Windows 7/8/10, Active Directory
 • Znajomość mechanizmów funkcjonowania sieci LAN, protokołów DHCP, DNS, RADIUS;
 • Znajomość rozwiązań typu NAS (iSCSI, LUN);
 • Mile widziana znajomość administracji systemami typu LINUX (REDHAT lub CENTOS);
 • Umiejętności organizacyjne, praca w zespole;
 • Silna motywacja do pracy z ukierunkowaniem na zagadnienia dotyczące sprawnego i bezkonfliktowego rozwiązywania problemów IT;
 • Odporność na stres oraz komunikatywność;
 • Pożądana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Zakres obowiązków:

 • Bieżąca administracja serwerami oraz stacjami roboczymi;
 • Rozwiązywanie problemów użytkowników;
 • Zarządzanie licencjami i gwarancjami;
 • Opiniowanie zakupów sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w porozumieniu z kierownictwem;
 • Opracowanie i aktualizacja dokumentacji systemu teleinformatycznego;
 • Uczestnictwo w procesie szacowania ryzyka;
 • Wdrażanie procedur bezpiecznej eksploatacji;
 • Szkolenie użytkowników systemu teleinformatycznego z zakresu procedur bezpiecznej eksploatacji;
 • Utrzymanie zgodności konfiguracji i parametrów systemu teleinformatycznego z dokumentacją systemu;
 • Systematyczna kontrola funkcjonowania mechanizmów zabezpieczeń i poprawność działania systemów (przeglądanie logów systemowych)posiadane poświadczenie bezpieczeństwa (jego numer, klauzulę i datę ważności);
 • Zarządzanie Active Directory.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny;
 • Odpis dyplomu;
 • Kopie certyfikatów odbytych szkoleń zawodowych
 • Podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko (skierowane do Dyrektora Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB),
 • Listy referencyjne mile widziane.

Warunki zatrudnienia

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, poprzedzone 3-miesięcznym okresem próbnym.
 2. Możliwość doskonalenia zawodowego, udział w szkoleniach.
 3. Zorganizowany przez Pracodawcę dowóz do siedziby Instytutu w Radzikowie z Błonia oraz z Warszawy.
 4. Karty MultiSport oraz świadczenia z ZFŚS.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie drogą elektroniczną CV oraz list motywacyjny z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IHAR – PIB z siedzibą w Radzikowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB”, a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :       

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
(dołączyć do dokumentów aplikacyjnych)

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest IHAR – PIB, jako potencjalny pracodawca,
 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 1 rok.
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez IHAR – PIB. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 7. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w IHAR – PIB,

Własnoręczny podpis kandydata do pracy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Informację wytworzył:
Henryk Bujak
Informację wprowadził:
Wojciech Borawski (Wojciech)
Data wytworzenia:
2019-04-17
Data publikacji:
2019-04-17
Data ostatniej zmiany:
2019-04-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-29 11:03:27, zmian dokonał(a): Krystyna Żurek

WCAG 2.0 (Level AA)