Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

Sprzedaż samochodu służbowego w IHAR-PIB w Radzikowie

Ikona statystyk

Postępowanie w trybie: Przetargu publicznego pisemnego

Postępowanie prowadzi się zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. (Dz. U. nr 113 poz. 97 poz. 443) w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.

Postępowanie prowadzi się w języku polskim i Sprzedający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń i oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Wojciech Borawski (Wojciech)
Data wytworzenia:
2019-02-20
Data publikacji:
2019-02-20
Data ostatniej zmiany:
2019-03-04

Ogłoszenie o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego

Ikona statystyk

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku Skarbu Państwa (Dz.U.2017r., poz. 729):

 1. ednostki budżetowe lub jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:
  • nazwę, siedzibę i adres jednostki występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
  • wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka,
  • oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego lub prawo na dobrach niematerialnych zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,
  • telefon kontaktowy.
 2. Jednostki organizacyjne wymienione w § 39 ust. 1 w/w Rozporządzeniu, zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1, mogą składać pisemne wnioski zawierające:
  • nazwę, siedzibę i adres podmiotu;
  • wskazanie składnika majątku rzeczowego ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych (numer inwentarzowy, opis), o który występuje podmiot;
  • statut,
  • pisemne uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego
  • wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego,
  • zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny;
  • telefon kontaktowy.
 3. W przypadku braku możliwości zagospodarowania składników w sposób określony w punkcie 1 i 2 zostaną one zbyte w formie sprzedaży. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 do ogłoszenia mogą składać pisemne oferty zawierające:
  • dane oferenta – w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres i siedzibę,
  • wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą,
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub że ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
  • oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego.
  • telefon kontaktowy.

Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana w ofercie dla poszczególnych składników majątku ruchomego. W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tę samą cenę za dany składnik majątku ruchomego pomiędzy tymi oferentami IHAR – PIB może przeprowadzić dodatkowo aukcję.

 1. Wnioski lub oferty o których mowa wyżej należy składać w Kancelarii IHAR – PIB do dnia 01.03.2018r.

Zbędne składniki majątkowe można obejrzeć w siedzibie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Radzików, 05-870 Błonie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ich obejrzenia z Panią Ewą Karwize, nr tef. (22) 733-46-65

W przypadku gdy przynajmniej dwie jednostki wymienione § 38 bądź 39 w/w Rozporządzenia będą zainteresowane tym samym podmiotem, decydować będzie data i kolejność wpływu wniosku do Instytutu oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

W przypadku gdy przynajmniej dwóch oferentów zaproponuję tę samą cenę za dany składnik majątku ruchomego pomiędzy tymi ofertami Sąd przeprowadzi dodatkową aukcję. Z oferentem, który zaproponuje najwyższą cenę w trakcie trwania aukcji, zostanie zawarta umowa sprzedaży.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-29 11:03:27, zmian dokonał(a): Krystyna Żurek

WCAG 2.0 (Level AA)