Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

Kierownicy komórek organizacyjnych

Ikona statystyk

Komórkami organizacyjnymi Instytutu są:

 1. oddziały,
 2. zamiejscowe zakłady naukowe,
 3. zakłady naukowe,
 4. pracownie,
 5. samodzielne pracownie,
 6. działy,
 7. sekcje,
 8. samodzielne stanowiska,
 9. Zakłady Doświadczalne.

Kierownik komórki organizacyjnej jest odpowiedzialny za całokształt działalności kierowanej przez niego komórki oraz pełni nadzór nad mieniem powierzonym poszczególnym pracownikom w danej komórce organizacyjnej.

Do obowiązków kierownika komórki organizacyjnej należy w szczególności:

 1. organizacja komórki i wewnętrzny podział zadań, ustalanie zakresów czynności dla poszczególnych pracowników, a także nadzór nad ich wykonywaniem,
 2. dokonywanie ocen pracy pracowników oraz przedstawianie właściwemu przełożonemu wniosków o awanse, przeszeregowania, nagrody i kary,
 3. umożliwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 4. przygotowywanie miesięcznych zestawień czasu pracy pracowników komórki,
 5. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi, stosownie do zakresu działania tych komórek,
 6. inicjowanie i wskazywanie sposobów realizacji zadań oraz podejmowanie decyzji wynikających z zakresu czynności komórki organizacyjnej, w granicach upoważnień udzielonych przez przełożonych,
 7. zapewnienie sprawnego funkcjonowania komórki i terminowego załatwiania spraw,
 8. dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy, ochronę przeciwpożarową oraz ochronę mienia,
 9. racjonalne gospodarowanie środkami.

Do zadań Kierowników Oddziałów i Kierowników Zamiejscowych Zakładów i Samodzielnych Pracowni Naukowych należy:

 1. kierowanie z ramienia Dyrektora powierzonym zakresem spraw i działalnością podporządkowanych im komórek organizacyjnych. Odpowiadają oni przed Dyrektorem za realizację planów naukowych i całokształt działalności podległych komórek,
 2. nadzór nad działalnością  naukową w  komórkach organizacyjnych Oddziału,
 3. współdziałanie w realizacji programów wdrożeniowych, upowszechnieniowych i szkoleniowych,
 4. kształcenie kadr własnych,
 5. nadzór nad funkcjonowaniem podległych komórek organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony mienia i innych zadań wynikających z ogólnie obowiązujących aktów prawnych i zarządzeń wewnętrznych Dyrektora.

 

CENTRALA IHAR-PIB W RADZIKOWIE

Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin
prof. dr hab. Piotr T. Bednarek
tel.: 22 733 45 35
e-mail: p.bednarek@ihar.edu.pl

Pracownia Markerów Molekularnych
dr hab. Piotr T. Bednarek, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel.: 22 733 45 35
e-mail: p.bednarek@ihar.edu.pl

Pracownia Stresów Środowiskowych
vacat.

Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin
prof. dr hab. Janusz Zimny
tel.: 22 733 45 21
e-mail: j.zimny@ihar.edu.pl

Pracownia Kultur Tkankowych
prof. dr hab. Janusz Zimny
tel.: 22 733 45 21
e-mail: j.zimny@ihar.edu.pl

Pracownia Cytogenetyki
vacat

Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów (GMO)
dr Sławomir Sowa

tel.: 22 733 45 17
fax: (0 22) 796 75 63
e-mail: s.sowa@ihar.edu.pl, gmo@ihar.edu.pl

Zakład Fitopatologii
prof. dr hab. Edward Arseniuk - kierownik zakładu
tel.: 22 733 46 30
e-mail: e.arseniuk@ihar.edu.pl

Pracownie Hodowli Odpornościowej
vacat

Pracownia Chorób Roślin
dr Piotr Ochodzki
tel.: 22 733 46 37, kom.: 603 454 784
e-mail:p.ochodzki@ihar.edu.pl

Pracownia Organizmów Kwarantannowych
prof. dr hab. Edward Arseniuk
tel.: 22 733 46 30
e-mail: e.arseniuk@ihar.edu.pl

Zakład Genetyki i Hodowli Roślin
dr hab. Paweł Cz. Czembor, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel.: 22 733 45 55
e-mail: p.czembor@ihar.edu.pl

Pracownia Genetyki Stosowanej
dr hab. Paweł Cz. Czembor, prof. nadzw. IHAR-PIB

tel.: 22 733 45 55
e-mail: p.czembor@ihar.edu.pl

Pracownia Kukurydzy i Pszenżyta
dr Roman Warzecha

tel.: 22 733 45 62
email:r.warzecha@ihar.edu.pl

Pracownia Żyta
dr hab. Irena Kolasińska, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel.: 22 733 45 59
e-mail: i.kolasinska@ihar.edu.pl

Zakład Genomiki Funkcjonalnej
Prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk
tel.: (22) 7334619
e-mail:a.orczyk@ihar.edu.pl

Zakład Inżynierii Genetycznej
Prof. dr hab. Wacław Orczyk
tel.: (22) 7334621
e-mail:w.orczyk@ihar.edu.pl

Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa
> dr hab. Barbara Wiewióra profesor nadzwyczajny
tel. : (22) 733 45 84
e-mail: b.wiewiora@ihar.edu.pl

Pracownia Ekonomiki Nasiennictwa i Hodowli Roślin
dr Tadeusz Oleksiak
tel.: (22) 733 45 80
e-mail: t.oleksiak@ihar.edu.pl

Pracownia Oceny Wartości Siewnej i Nasionoznawstwa
> dr Elżbieta Małuszyńska
tel.: (22) 733 45 89
e-mail: e.maluszynska@ihar.edu.pl

Pracownia Oceny Zdrowotności i Tożsamości Zbóż i Roślin Strączkowych
dr hab. Barbara Wiewióra profesor nadzwyczajny
tel.: (22) 733 45 84
e-mail:  b.wiewiora@ihar.edu.pl

Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
dr Wiesław Podyma
tel.: 22 733 46 52; fax: 22 733 46 49
e-mail: j.h.czembor@ihar.edu.pl

Pracownia Gromadzenia i Oceny Roślin
dr Wiesław Podyma
tel.: 22 733 46 52; fax: 22 733 46 49
e-mail: j.h.czembor@ihar.edu.pl

Pracownia Długoterminowego Przechowywania Nasion
dr Grzegorz Gryziak
tel. 22 733 46 42
e-mail: g.gryziak@ihar.edu.pl

Pracownia Roślin Rekultywacyjnych
dr Krzysztof Klimont
tel.: 15 833 23 27
e-mail: k.klimont@op.pl

Ogród Botaniczny
dr inż. Włodzimierz Majtkowski
tel/fax (0 52) 381 31 93
e-mail: obihar@poczta.onet.pl lub w.majtkowski@ihar.bydgoszcz.pl

Zakład Traw, Roślin Motylkowatych i Energetycznych
dr hab. inż. Grzegorz Żurek, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel.: 22 733 45 71
e-mail: g.zurek@ihar.edu.pl

Pracownia Traw Pastewnych i Roślin Motylkowatych
dr hab. inż. Elżbieta Kochańska-Czembor, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel.: 733 45 74, 733 45 69
e-mail: e.czembor@ihar.edu.pl

Pracownia Traw Pozapaszowych i Roślin Energetycznych
dr hab. inż. Grzegorz Żurek, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel.: 22 733 45 71
e-mail: g.zurek@ihar.edu.pl

Samodzielna Pracownia Biologii Stosowanej
prof. dr hab. Jerzy H. Czembor
tel.: 22 733 46 52
e-mail: j.h.czembor@ihar.edu.pl

Samodzielna Pracownia Oceny Jakości Produktów Roślinnych
prof. dr hab. Danuta Boros
tel.: 22 733 45 47
e-mail: d.boros@ihar.edu.pl

Dział Informacji Naukowej i Wydawnictw
mgr Gabriela Wodzyńska-Łapińska
tel.: 22 733 45 96
e-mail: g.lapinska@ihar.edu.pl

Redakcja"Biuletyn IHAR"

od 2016 roku wydawany jako półrocznik -PL ISSN 0373-7837

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Danuta Boros
tel. 22 733 45 47
e-mail: d.boros@ihar.edu.pl

Sekretarz Redakcji: mgr Gabriela Wodzyńska-Łapińska
tel.: 22 733 45 96
e-mail: g.lapinska@ihar.edu.pl.


Redakcja"Plant Breeding and Seed Science"

Półrocznik - ISSN 0018-3040

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Edward Arseniuk
tel. 22 733 45 02
e-mail: e.arseniuk@ihar.edu.pl

Sekretarz Redakcji: mgr Marek Czuba
tel. 22 733 45 95
e-mail: m.czuba@ihar.edu.pl


Redakcja"Rośliny Oleiste - Oilseed Crops"

Wydawnictwo Oddziału IHAR w Poznaniu
Rocznik - ISSN 1233-8273

Przewodniczący Rady Redakcyjnej: prof. dr hab. Jan Krzymański

Sekretarz Redakcji: Katarzyna Frąckowiak
tel. (0 61) 823 32 51
e-mail: postbox@nico.ihar.poznan.pl


Redakcja"Ziemniak Polski"

Wydawnictwo Zakładu Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka IHAR w Bonine
Kwartalnik - ISSN 1425-4263

Redaktor naczelny: dr inż. Janusz Urbanowicz

Sekretarz Redakcji: mgr Krystyna Żalejko
tel. (0 94) 342 30 31
e-mail: poczta@ziemniak-bonin.pl lub zalejko@ziemniak-bonin.pl


Redakcja "Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR"

Wydawnictwo nieregularne.

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Danuta Boros
tel. 22 733 45 47
e-mail: d.boros@ihar.edu.pl

Sekretarz Redakcji: mgr Marek Czuba
tel.: 22 733 45 95
e-mail: m.czuba@ihar.edu.pl

Dział Organizacji i Planowania Badań
dr Karolina Dębska
tel. 22 733 46 15
e-mail: k.debska@ihar.edu.pl

Dział Promocji i Współpracy z Zagranicą
dr Karolina Mitura-Nowak
tel.: 22 733 46 11
e-mail: k.mitura@ihar.edu.pl

Sekcja Promocji i Szkoleń
Wojciech Borawski
tel. 22 733 46 09
e-mail: w.borawski@ihar.edu.pl

Sekcja Współpracy z Zagranicą
dr Karolina Mitura-Nowak
tel.: 22 733 46 11
e-mail: k.mitura@ihar.edu.pl

Jednostki Funkcjonalne i Usługowe

Dział Administracyjno-Techniczny
mgr Rafał Stodulski
tel.: 22 733 46 63
e-mail: r.stodulski@ihar.edu.pl

Dział Finansowo-Księgowy
mgr inż. Grażyna Jędrzejak
tel. 22 733 46 07

Dział Obsługi Polowej i Transportu
inż Andrzej Nowak
tel. 22 733 46 75
e-mail: a.nowak@ihar.edu.pl

Dział Spraw Pracowniczych
mgr Monika Kozłowska
tel. 22 733 46 59
e-mail: m.kozlowska@ihar.edu.pl

Samodzielne stanowiska:

Samodzielne Stanowisko ds. obsługi prawnej. Radca Prawny.
vacat

Administrator Systemu Sieci Komputerowej
vacat
tel. 22 733 45 45
e-mail:

Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego
vacat

Samodzielne stanowisko ds. ochrony p. poż.
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (pełnomocnik ochrony)
Płk. inż. Grzegorz Zagrajek
tel. 22 733 45 44
e-mail: g.zagrajek@ihar.edu.pl

Samodzielne stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
Płk. mgr Włodzimierz Wieczorek
tel. 22 733 45 44
e-mail: w.wieczorek@ihar.edu.pl

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
mgr Krystyna Żurek
tel. 22 733 46 74
e-mail: k.zurek@ihar.edu.pl

Samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej
mec. Michał Stelmański
tel. 22 733 46 62
e-mail: t.borkowski@ihar.edu.pl

<Samodzielne stanowisko ds. BHP
mgr Leszek Nowowiejski
tel. 22 733 46 60
e-mail: l.nowowiejski@ihar.edu.pl

Samodzielne stanowisko ds. ochrony radiologicznej
Inspektor Mieczysław Piesio
e-mail: postbox@ihar.edu.pl

Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa ekologicznego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
dr Wiesław Podyma
tel. 22 733 46 86
e-mail: w.podyma@ihar.edu.pl

Samodzielne stanowisko ds rejestru odmian i ochrony wyłączonego prawa
vacat

Samodzielne stanowisko ds. wdrożeń i ochrony własności intelektualnych
vacat

Sekretariat Rady Naukowej
mgr Elżbieta Kruszyńska
tel.: 22 733 45 99
e-mail: e.kruszynska@ihar.edu.pl

 

ODDZIAŁY I ZAMIEJSCOWE ZAKŁADY NAUKOWE

ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
dr hab. inż. Mirosław Nowakowski, prof nadzw. IHAR-PIB
85-090 Bydgoszcz, Al. Powstańców Wielkopolskich 10
tel. (52) 581 69 59, fax (52) 322 44 54
e-mail: sekretariat@ihar.bydgoszcz.pl

 

Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Korzeniowych
dr hab. Maria Gośka, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel. (52) 581 69 37
e-mail: m.goska@ihar.bydgoszcz.pl

Pracownia Cytogenetyki i Metodyki Hodowli
dr hab. Maria Gośka, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel. (52) 581 69 37
e-mail: m.goska@ihar.bydgoszcz.pl

Pracownia Biotechnologii
dr inż. Anna Litwiniec
e-mail: a.litwiniec@ihar.bydgoszcz.pl
tel. (52) 581 69 29

Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych
dr hab. inż. Mirosław Nowakowski, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel. (52) 581 69 11
e-mail: m.nowakowski@ihar.bydgoszcz.pl

Pracownia Hodowli Odpornościowej i Technologii Produkcji Roślin Korzeniowych
dr inż. Paweł Skonieczek
tel. (52) 581 69 20 
e-mail: p.skonieczek@ihar.bydgoszcz.pl

Pracownia Chorób i Szkodników Kwarantannowych Ziemniaka
dr Grzegorz Gryń
tel./fax (52) 581 69 32
e-mail: g.gryn@ihar.bydgoszcz.pl

ODDZIAŁ W JADWISINIE
dr Wojciech Nowacki - Kierownik Oddziału
05-140 Serock
Jadwisin, ul. Szaniawskiego 15
tel.(+48 22) 782 66 20, 782 72 20, 782 72 65
e-mail: jadwisin@ihar.edu.pl

Zakład Agronomii Ziemniaka
dr Wojciech Nowacki
tel. (22) 782 66 20, 782 72 20, 782 72 65
e-mail: w.nowacki@ihar.edu.pl

Pracownia Fizjologii
prof. dr hab.Krystyna Rykaczewska
tel. (22) 782 66 20, 782 72 65 ext. 114
e-mail: k.rykaczewska@ihar.edu.pl

Pracownia Uprawy i Mechanizacji
dr Wojciech Goliszewski
tel. (22) 782 66 20, 782 72 20, 782 72 65, ext. 107
e-mail: w.goliszewski@ihar.edu.pl

Pracownia Nawożenia i Oceny Jakości
dr inż. Cezary Trawczyński

tel. (22)782 66 20, 782 72 20, 782 72 65, ext. 130
e-mail: c.trawczynski@ihar.edu.pl

Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Ziemniaka
dr hab. Zbigniew Czerko, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel. (22) 782 66 20, 782 72 20, 782 72 65,ext. 115
e-mail: z.czerko@ihar.edu.pl

ODDZIAŁ W MŁOCHOWIE|
prof. dr hab. Waldemar Marczewski

05-831 Młochów, ul. Platanowa 19
tel. (0 22) 729 92 48, 729 90 27, 729 90 87, 729 90 88
fax (0 22) 729 92 47
e-mail: mlochow@ihar.edu.pl

Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka
prof. dr hab. Waldemar Marczewski
tel. (0 22) 729 90 89
(0 22) 729 92 48 w. 215
e-mail: w.marczewski@ihar.edu.pl

Pracownia Patogenów Ziemniaka
dr hab. Jadwiga Śliwka
tel. (0 22) 729 92 48 w. 219
e-mail: j.sliwka@ihar.edu.pl

Pracownia Biotechnologii
prof. dr hab. Waldemar Marczewski
tel. (0 22) 729 92 48 w. 215
e-mail: w.marczewski@ihar.edu.pl

Pracownia Fitopatologii
dr hab. Renata Lebecka, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel. (0 22) 729 92 48 w. 207
e-mail: r.lebecka@ihar.edu.pl

Pracownia Metodyki Hodowli
dr hab. Bogdan Flis, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel. (0 22) 729 92 48 w. 216
e-mail: b.flis@ihar.edu.pl


Sekcja Administracyjno-Finansowa
Z-ca Kierownika Oddziału ds. Administracyjnych
mgr inż. Halina Kotlicka
tel. 22 729 92 48 w. 201

Księgowość Oddziału
tel. 22 729 92 48 wew. 204 i 205

ODDZIAŁ W POZNANIU
prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda
tel.: (61) 823 37 21,  823 35 31
fax: (61) 823-38-71
e-mail: ibart@nico.ihar.poznan.pl

Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Oleistych
prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda
tel.: (61) 823 37 21,  823 35 31
fax: (61) 823-38-71
e-mail: ibart@nico.ihar.poznan.pl

Pracownia Heterozji
prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda
ttel.: (61) 823 37 21,  823 35 31
e-mail: ibart@nico.ihar.poznan.pl

Pracownia Genetyki i Hodowli Jakościowej
dr hab. Stanisław Spasibionek
tel. (61) 846 42 19
e-mail: sspas@nico.ihar.poznan.pl

Laboratorium Biochemiczne
dr Krzysztof Michalski
tel. (61) 846 42 07
e-mail: km@nico.ihar.poznan.pl

Pracownia Metod Hodowli Odpornościowej
dr hab. Michał Starzycki, prof. IHAR-PIB
tel. (61) 846 42 03, 846 42 04
e-mail: michals@nico.ihar.poznan.pl

Pracownia Kultur Tkankowych
prof. dr hab. Teresa Cegielska-Taras
tel. (61) 846 42 05, 846 42 06
e-mail: tceg@nico.ihar.poznan.pl

Samodzielna Pracownia Technologii Produkcji Roślin Oleistych
dr Tadeusz Wałkowski
tel.: (61) 846 42 12
e-mail: twalk@nico.ihar.poznan.pl

ODDZIAŁ W BONINIE
dr inż. Agnieszka Przewodowska
76-009 Bonin k/ Koszalina
tel. 94 342 30 31 lub 342 69 97
fax. 94 342 70 28
e-mail: a.przewodowska@ihar.edu.pl

Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie
dr inż. Agnieszka Przewodowskatel. 94 342 30 31 w. 213
e-mail: a.przewodowska@ihar.edu.pl

Pracownia Nasiennictwa Ziemniaka
dr Tomasz Erlichowski
tel. 94 342 30 31 w.284,
e-mail:erlichowski@ziemniak-bonin.pl

Pracownia Ochrony Ziemniaka
dr inż. Janusz Urbanowicz
tel. 94 342 30 31 w.253
e-mail: urbanowicz@ziemniak-bonin.pl

Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Biochemii
dr Krzysztof Treder - kierownik pracowni, adiunkt
tel. 94 342 30 31 w. 207
e-mail: k.treder@ihar.edu.pl

Pracownia Zasobów Genowych i Kultur in Vitro
dr inż. Agnieszka Przewodowska
tel. 94 342 30 31 w. 213
e-mail: a.przewodowska@ihar.edu.pl

Pracownia Badań Rynkowych
vacat

ZAKŁADY DOŚWIADCZALNE

Zakład Doświadczalny Bartążek

inż. Ryszard Kostrzewski - dyrektor
e-mail: zdbartazek@wp.pl
10-687 Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie
tel./fax (89) 541 86 63


Zakład Doświadczalny Bonin

inż. Jan Jankowski - dyrektor
e-mail: zdbonin@post.pl
76-009 Bonin
woj. zachodnio - pomorskie
tel./fax (94) 346 12 29


Zakład Doświadczalny Grodkowice

mgr Agnieszka Rachwalska - dyrektor
e-mail: zd.grodkowice@ihar.edu.pl
32-015 Kłaj
woj. małopolskie
tel./fax (12) 284 10 95


Zakład Doświadczalny Nieżychowice

mgr inż. Rafał Krata - Dyrektor
e-mail: zdniezychowice@onet.pl
89-600 Charzykowy
woj. pomorskie
tel./fax (52) 398 10 59


Zakład Doświadczalny Oleśnica Mała

mgr inż. Stefan Synowiec - dyrektor
e-mail: zdhar@roltech.com.pl
55-212 Oleśnica Mała
woj. dolnośląskie
tel./fax (71) 301 50 50


Zakład Doświadczalny Radzików

mgr inż. Marek Wawer - dyrektor
e-mail: m.wawer@zdhar.pl
05-870 Błonie
woj. mazowieckie
tel./fax (22) 725 37 15 wew.:303

Podmiot udostępniający:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB
Informację wytworzył:
Zygmunt Tomaszewski
Informację wprowadził:
Wojciech Borawski
Data wytworzenia:
2007-10-30
Data publikacji:
2004-06-17
Data ostatniej zmiany:
2019-01-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-29 11:03:27, zmian dokonał(a): Krystyna Żurek

WCAG 2.0 (Level AA)