Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

Ogłoszenie 5/OC/09/2018 [NIEAKTUALNE]

Ikona statystyk

dotyczy oferty cenowej

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Radzików
05-870 Błonie, Oddział w Bydgoszczy
Al. Powstańców Wielkopolskich 10,  85-090 Bydgoszcz.
Księga Wieczysta KW 68005, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.

Przedmiotem najmu są :

 • plac parkingowy 5-stanowiskowy o powierzchni 56,25 m²  
 • plac parkingowy 2-stanowiskowy o powierzchni 22,50 m²

znajdujące się przy budynku IHAR-PIB przy Pl. Weyssenhoffa 11 w Bydgoszczy , na terenie działki nr 22/42 obręb 168.

Termin zawarcia umowy wraz z przekazaniem przedmiotu najmu: 1 październik 2018 r.
Termin podpisania umowy: 28 wrzesień 2018 r.

 1. Okres najmu – czas nieograniczony
 2. Termin składania ofert ustala się na dzień 26 wrzesień 2018 roku do godz. 9.30.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w Oddziale w Bydgoszczy Al. Powstańców Wielkopolskich 10 w dniu 26 września 2018 roku pokój 109 o godz. 10.00.
 4. Cena wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi:
 • Plac parkingowy  5-stanowiskowy 300,00 zł/ m² netto miesięcznie + VAT (23%)
 • Plac parkingowy 2-stanowiskowy 120,00 zł/ m² netto miesięcznie + VAT (23%)

Oferta minimalna w zakresie proponowanej ceny powinna być wyższa od ceny      wywoławczej.

 1. Czynsz najmu płatny będzie z góry do dnia 10 dnia każdego miesiąca  na podstawie  faktury  wystawianej przez wynajmującego.
 2. Pisemne oferty można składać w terminie do 26 września 2018 roku do godz. 9.30 w pokoju 111 w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Oferta na najem placów parkingowych 2 i 7-stanowiskowego –  oferta nr  5/OC/09/2018”.
  Decyduje data wpływu oferty do IHAR-PIB Oddział w Bydgoszczy Al. Powstańców     Wielkopolskich 10. Jednocześnie należy podpisać klauzulę informacyjną w zakresie współpracy (RODO).
 3. Oferta powinna zawierać:
 • Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, wraz z numerem kontaktowym;
 • datę sporządzenia oferty;
 • oświadczenie, że oferent dokonał oględzin parkingów będących przedmiotem oferty, zapoznał się z treścią ogłoszenia, wyraża zgodę na warunki oferty i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
 • oferowaną cenę;
 • uwierzytelnione (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej;
 • numer dowodu osobistego oraz numer PESEL (weryfikacja dowodu tożsamości przy podpisaniu umowy) – w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 1.  Oferta powinna być podpisana przez oferenta lub osobę upoważnioną  do reprezentowania oferenta. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych załączonych  dokumentów.
 2.  Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentacji.
 3.  W wyniku zebranych ofert zostanie wybrana oferta, która będzie najkorzystniejsza  pod względem stawki czynszu najmu i zaakceptowana przez Kierownika Oddziału IHAR-PIB.
 4.  Oględzin placów parkingowych  będących przedmiotem oferty można dokonać w terminie  do dnia 25 września 2018 roku  w godz. od 8.00 do 14.00.
 5.  Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu  można uzyskać w IHAR-PIB Oddział w Bydgoszczy Al. Powstańców Wielkopolskich 10  85-090 Bydgoszcz oraz  pod  nr telefonu (52) 581-69-59. 
 6. Zastrzega się prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Wojciech Borawski (Wojciech)
Data wytworzenia:
2018-09-20
Data publikacji:
2018-09-20
Data ostatniej zmiany:
2018-10-25

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-29 11:03:27, zmian dokonał(a): Krystyna Żurek

WCAG 2.0 (Level AA)