Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

Ogłoszenie 2/OC/01/2019 [NIEAKTUALNE]

Ikona statystyk

dotyczy oferty cenowej

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Radzików
05-870 Błonie, Oddział w Bydgoszczy
Al. Powstańców Wielkopolskich 10,  85-090 Bydgoszcz.
Księga Wieczysta KW 68005, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Bydgoszcz
y.

Przedmiotem najmu jest garaż murowany nr 9 o powierzchni 16 m².  Garaż wyposażony jest w media (energia elektryczna). Wjazd do garażu utwardzony jest asfaltem.

Termin zawarcia umowy wraz z przekazaniem przedmiotu najmu: 1 luty 2019 r.
Termin podpisania umowy: 31 styczeń 2019 r.

 1. Okres najmu – czas nieograniczony.
 2. Termin składania ofert ustala się na dzień 28 stycznia 2019 roku do godz. 9.30
 3. Otwarcie ofert nastąpi w Oddziale w Bydgoszczy Al. Powstańców Wielkopolskich 10
  w dniu 28 stycznia 2019 roku pokój 109 o godz. 10.00
 4. Cena wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi:
  9,00  zł/ m² netto miesięcznie + podatek VAT
  Oferta minimalna w zakresie proponowanej ceny powinna być wyższa od ceny wywoławczej.
 5. Czynsz najmu płatny będzie z góry do dnia 10 dnia każdego miesiąca  na podstawie  faktury  wystawianej przez wynajmującego.
 6. Oprócz czynszu najmu najemca zobowiązany będzie do uiszczenia opłat za dostarczanie energii elektrycznej według wskazań zainstalowanego podlicznika.
 7. Pisemne oferty można składać w terminie do 28 stycznia 2019 roku do godz. 9.30 w pokoju 111 w zamkniętych  kopertach z dopiskiem ,,Oferta na najem garażu nr 9 – oferta nr 2/OC/01/2019”.
  Decyduje data wpływu oferty do IHAR-PIB Oddział w Bydgoszczy Al. Powstańców Wielkopolskich 10.
 8. Oferta powinna zawierać:
  • Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, wraz z numerem kontaktowym;
  • datę sporządzenia oferty;
  • oświadczenie, że oferent dokonał oględzin garażu będącego przedmiotem oferty, zapoznał się z treścią ogłoszenia, wyraża zgodę na warunki oferty i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
  • oferowaną cenę;
  • uwierzytelnione dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej;
  • kserokopia dowodu osobistego – w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.
 9.  Oferta powinna być podpisana przez oferenta lub osobę upoważnioną  do reprezentowania oferenta. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych załączonych  dokumentów.
 10.  Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentacji.
 11.  W wyniku zebranych ofert zostanie wybrana oferta, która będzie najkorzystniejsza  pod względem stawki czynszu najmu i zaakceptowana przez Kierownika Oddziału IHAR-PIB.
 12.  Oględzin garażu będącego przedmiotem oferty można dokonać w terminie  do dnia 25 stycznia 2019  roku  w godz. od 8.00 do 14.00.
 13.  Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu  można uzyskać w IHAR-PIB Oddział w Bydgoszczy Al. Powstańców Wielkopolskich 10  85-090 Bydgoszcz oraz  pod  nr telefonu (52) 581-69-59. 
 14. Zastrzega się prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Podmiot udostępniający:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Informację wytworzył:
Mirosław Nowakowski
Informację wprowadził:
Wojciech Borawski
Data wytworzenia:
2019-01-14
Data publikacji:
2019-01-14
Data ostatniej zmiany:
2019-01-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-29 11:03:27, zmian dokonał(a): Krystyna Żurek

WCAG 2.0 (Level AA)