Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

Ogłoszenie 9/OC/05/2019 [NIEAKTUALNE]

Ikona statystyk

dotyczy oferty cenowej

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Radzików
05-870 Błonie, Oddział w Bydgoszczy
Al. Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz.
Księga Wieczysta KW 68005, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Bydgoszcz
y.

Przedmiotem najmu jest miejsce parkingowe nr 2 znajdujące się przy budynku IHAR-PIB przy Pl. Weyssenhoffa 11 w Bydgoszczy , na terenie działki nr 22/42 obręb 168.

Termin zawarcia i podpisania umowy wraz z przekazaniem przedmiotu najmu: 1 lipiec 2019 r.

 1. Okres najmu – czas nieograniczony.
 2. Termin składania ofert ustala się na dzień 17 czerwiec 2019 roku do godz. 9.30.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w Oddziale w Bydgoszczy Al. Powstańców Wielkopolskich 10
  w dniu 17 czerwca 2019 roku pokój 109 o godz. 10.00.
 4. Cena wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi:
  70,00 zł/miejsce netto miesięcznie + podatek VAT ( stawka 23%)
  Oferta minimalna w zakresie proponowanej ceny powinna być wyższa od ceny wywoławczej.
 5. Czynsz najmu płatny będzie z góry do dnia 10 dnia każdego miesiąca na podstawie faktury wystawianej przez wynajmującego.
 6. Pisemne oferty można składać w terminie do 17 czerwca 2019 roku do godz. 9.30 w pokoju 111 w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Oferta na najem miejsca parkingowego nr 2 – oferta nr 9/OC/05/2019”.
  Decyduje data wpływu oferty do IHAR-PIB Oddział w Bydgoszczy Al. Powstańców Wielkopolskich 10. Jednocześnie należy podpisać klauzulę informacyjną w zakresie współpracy (RODO).
 7. Oferta powinna zawierać:​
  • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, wraz z numerem kontaktowym;
  • datę sporządzenia oferty;
  • oświadczenie, że oferent dokonał oględzin miejsca parkingowego będącego przedmiotem oferty, zapoznał się z treścią ogłoszenia, wyraża zgodę na warunki oferty i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
  • oferowaną cenę;
  • uwierzytelnione (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej;
  • numer dowodu osobistego oraz numer PESEL (weryfikacja dowodu tożsamości przy podpisaniu umowy) – w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 8.  Oferta powinna być podpisana przez oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych załączonych dokumentów.
 9.  Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentacji.
 10.  W wyniku zebranych ofert zostanie wybrana oferta, która będzie najkorzystniejsza pod względem stawki czynszu najmu i zaakceptowana przez Kierownika Oddziału IHAR-PIB.
 11.  Oględzin miejsca parkingowego będącego przedmiotem oferty można dokonać w terminie do dnia 14 czerwca 2019 roku w godz. od 8.00 do 14.00.
 12.  Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu można uzyskać w IHAR-PIB Oddział w Bydgoszczy Al. Powstańców Wielkopolskich 10 85-090 Bydgoszcz oraz pod nr telefonu (52) 581-69-59.
 13. Zastrzega się prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Podmiot udostępniający:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Informację wytworzył:
Mirosław Nowakowski
Informację wprowadził:
Wojciech Borawski
Data wytworzenia:
2019-06-03
Data publikacji:
2019-06-03
Data ostatniej zmiany:
2019-06-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-29 11:03:27, zmian dokonał(a): Krystyna Żurek

WCAG 2.0 (Level AA)