Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

Zarządzenie nr 11/D/2018 Dyrektora IHAR-PIB

Zbieranie statystyk

z dnia 27.09.2018 r.

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 05-870 Błonie, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 550/12 o pow. 0,0832 ha położonej w miejscowości Targowisko, gmina Kłaj, powiat wielicki, województwo małopolskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KR 2I/00023111/3 w Sądzie Rejonowym w Wieliczce. Stan władania - użytkowanie wieczyste do 26.07.2096 r.

CENA WYWOŁAWCZA wynosi 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) wadium wynosi 1 500,00 PLN (słownie jeden tysiąc pięćset złotych)

Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.

Okres wiązania ofert:

Termin, w którym można obejrzeć nieruchomości: od 1.10.2018 r. do 11.10.2018 r. po uzgodnieniu z administratorem nieruchomości - Dyrektorem ZD Grodkowice IHAR-PIB.

Oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres oferenta lub pełna nazwę firmy (odpis KRS lub CEIDG), telefon kontaktowy;
  2. oznaczenie nieruchomości z podaniem numeru działki;
  3. datę sporządzenia oferty oraz podpis oferenta lub innej osoby reprezentującej oferenta;
  4. proponowana cenę (nie niższą od ceny wywoławczej);
  5. dowód wpłaty wadium (oryginał);
  6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży;
  7. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i regulaminie oraz że akceptuje te warunki bez zastrzeżeń.

Oferty w zaklejonych kopertach z napisem określającym „ZD Grodkowice działka 550/12której oferta dotyczy należy nadesłać do Kancelarii Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, 05-870 Błonie w terminie do dnia 12.10.2018 r. godz. 15:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.10.2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz pozostałe opłaty związane ze sprzedażą ponosi nabywca nieruchomości.

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Wojciech Borawski (Wojciech)
Data wytworzenia:
2018-09-28
Data publikacji:
2018-09-28
Data ostatniej zmiany:
2018-09-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-29 11:03:27, zmian dokonał(a): Krystyna Żurek

WCAG 2.0 (Level AA)