Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

Zarządzenie nr 12/D/2018 Dyrektora IHAR-PIB

Zbieranie statystyk

z dnia 27.09.2018 r.

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 05-870 Błonie, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działek oznaczonych:

1.      Numerem ewidencyjnym 829/29 o pow. 0,0900 ha położonej w miejscowości Brzezie, gmina Kłaj, powiat wielicki, województwo małopolskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KR 2I/00020369/5 w Sądzie Rejonowym w Wieliczce. Stan władania – użytkowanie wieczyste do 11.03.2090 r.

CENA WYWOŁAWCZA wynosi 47 000,00 PLN (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych) wadium wynosi 4 700,00 PLN (słownie: cztery tysiące siedemset złotych)

2.      Numerem ewidencyjnym 829/30 o pow. 0,1381 ha położonej w miejscowości Brzezie, gmina Kłaj, powiat wielicki, województwo małopolskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KR 2I/00020369/5 w Sądzie Rejonowym w Wieliczce. Stan władania – użytkowanie wieczyste do 11.03.2090 r.

CENA WYWOŁAWCZA wynosi 115 000,00 PLN (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych) wadium wynosi 15 500,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych)

CENA WYWOŁAWCZA łącznie wynosi 162 000,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) wadium wynosi 16 200,00 PLN (słownie” szesnaście tysięcy dwieście złotych).

Instytut jest użytkownikiem wieczystym gruntu działek oznaczonych nr ew. 829/29 o pow. 0,0900 ha i 829/30 o pow. 0,1381 ha, położonych w miejscowości Brzezie, gmina Kłaj, powiat wielicki, województwo małopolskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KR 2I/00020369/5 w Sądzie Rejonowym w Wieliczce. Stan władania – użytkowanie wieczyste do 11.03.2090 r.

Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.

Okres wiązania ofert:

Termin, w którym można obejrzeć nieruchomości: od 1.10.2018 r. do 11.10.2018 r. po uzgodnieniu z administratorem nieruchomości - Dyrektorem ZD Grodkowice IHAR-PIB.

Oferta powinna zawierać:

1.      imię, nazwisko i adres oferenta lub pełna nazwę firmy (odpis KRS lub CEIDG), telefon kontaktowy;

2.      oznaczenie nieruchomości z podaniem numeru działki;

3.      datę sporządzenia oferty oraz podpis oferenta lub innej osoby reprezentującej oferenta;

4.      proponowana cenę (nie niższą od ceny wywoławczej);

5.      dowód wpłaty wadium (oryginał);

6.      oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży;

7.      oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i regulaminie oraz że akceptuje te warunki bez zastrzeżeń.

Oferty w zaklejonych kopertach z napisem określającym „ZD Grodkowice działki 829/29, 829/30której oferta dotyczy należy nadesłać do Kancelarii Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, 05-870 Błonie w terminie do dnia 12.10.2018 r. godz. 15:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.10.2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz pozostałe opłaty związane ze sprzedażą ponosi nabywca nieruchomości.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Wojciech Borawski (Wojciech)
Data wytworzenia:
2018-09-28
Data publikacji:
2018-09-28
Data ostatniej zmiany:
2018-09-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-29 11:03:27, zmian dokonał(a): Krystyna Żurek

WCAG 2.0 (Level AA)