Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

2004-06-17

Majątek Instytutu

Stan na 31.12.2003 r.:

                                                        w tys. zł

1. Aktywa trwałe                            40.593

w tym:                                             

- wartości niematerialne i trwałe      6

- rzeczowe aktywa trwałe                19.514

- należności długotrwałe                  5.607

- inwestycje długoterminowe           15.464

                                                        

2. Aktywa obrotowe                       5.871

w tym:                                             

- zapasy                                            472

- należności krótkoterminowe          1.774

- inwestycje krótkoterminowe         3.621

                                                        

Ogółem Aktywa (1+2)                    46.464

 

2015-11-27

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta

z audytu zewnętrznego jednostki naukowej, która otrzymuje środki finansowe na działalność statutową

2016-06-16

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta

Dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rady Naukowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie

2017-06-20

Opinia i Errata Niezależnego Biegłego Rewidenta

Dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rady Naukowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w RadzikowieOstatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-29 11:03:27, zmian dokonał(a): Krystyna Żurek

WCAG 2.0 (Level AA)